Uthyrningspolicy nyproduktion

Allmänt

Vår hyrespolicy är till för att alla hyresgäster ska känna trivsel och trygghet i sitt boende hos oss.
Alla som uppfyller RE Fastigheters hyrespolicy kan teckna hyresavtal och bli hyresgäst hos oss.

Särskilda riktlinjer för uthyrningen av de nybyggda hyresbostäderna i
anslutning till Sturefors centrum.

Intresseanmälan och publicering av nya lägenheter för uthyrning

 • För att kunna anmäla intresse på en nyproducerad lägenhet krävs att du är inskriven i vårt separata intresseregister för nyproducerade lägenheter i Sturefors. Detta görs via särskilt formulär på vår hemsida alternativt, om tillgång till internet saknas, via anvisad anmälningsblankett som postas in till RE Fastigheter, Drottningtorget 1 D, 582 52 Linköping. Uppdatering av intresseansökan måste ske minst en gång var tolfte månad och det är intressentens ansvar att uppdatera sin ansökan.
 • När en lägenhet är klar för uthyrning så publiceras lägenheten på RE Fastigheters hemsida.
 • Lägenheter som är lediga för uthyrning publiceras på hemsidan på tisdagar. Publicering av en ledig lägenhet görs normalt i fem dagar, men kan även ske kortare eller längre tid. Detta anges för respektive lägenhet.

Intressenten bokar upp sig på den intressanta lägenheten

 • När en lägenhet publiceras på hemsidan är det fritt för inskrivna intressenter att boka sig på den. Bokning kan göras så länge lägenheten ligger på hemsidan.
 • När tiden för publicering gått ut, tas lägenheten bort från hemsidan. Vi börjar därefter arbeta med de intressenter som bokat sig på lägenheten.
 • De tre intressenter som har längst kötid i intresseregistret och som godkänts vid kundkontroll rangordnas från ett till tre och erbjuds visning av lägenheten efter kontakt med RE Fastigheter.
 • En intressent kan maximalt boka sig på fem lägenheter samtidigt.

Visning och reservation

 • De tre intressenterna kontaktas via telefon, mejl eller via skriftligt brev och erbjuds tid för visning / genomgång av presentationsmaterial på ännu ej färdigställda bostäder. Intressenterna har därefter tre dagar på sig att svara på erbjudandet. Om en eller flera av intressenterna svarar ja på erbjudandet reserveras lägenheten på den som står först i rangordningen.
 • Reservation gäller max sju kalenderdagar och under den tiden ska ett kontrakt undertecknas. Om inte kontrakt tecknats inom sju dagar faller reservationen automatiskt och lägenheten går vidare till nästa intressent.
 • Intressent som fått tre erbjudanden och som inte hört av sig eller inte gått att nå, erbjuds normalt inte fler lägenheter.
 • Intressenter som missbrukar systemet genom att inte höra av sig eller uteblir från bokade tider riskerar att bli spärrade under en viss tid.
 • Uthyrning av dessa bostäder sker för permanent boende. Det är den person som fått erbjudandet som ska teckna hyresavtalet och bo i bostaden.
 • Den blivande hyresgästen ska ha fyllt 18 år vid hyresavtalets upprättande. Registrering i bostadskön kan ske från det att man fyllt 17 år.
 • Den blivande hyresgästen ska kunna betala hyran för den sökta lägenheten. Om kraven på godtagbar inkomst bedöms vara låg kan säkerhet begäras i form av godkänd borgen.
 • Alla eventuella skulder till RE Fastigheter och andra hyresvärdar måste vara reglerade.
 • Om den blivande hyresgästen har flera eller större betalningsanmärkningar eller andra skulder som kan påverka förmågan att betala hyran, görs en bedömning utifrån det enskilda fallet.
 • Tidigare boenden ska vara störningsfria de senaste åren.
 • Det ska finnas en gällande hemförsäkring.
 • Antalet personer boende i bostaden ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek.
 • Befintliga hyresgäster hos RE Fastigheter som bott kortare tid än 12 månader prioriteras inte för omflyttning.
 • De nybyggda lägenheterna fördelas efter den sökandes köpoäng.

Köpoäng beräknas med en (1) poäng per dag från den dag man registrerar sig i vår särskilda intresseanmälan för ”Nyproduktion i Sturefors centrum”. Minst en gång var tolfte månad måste man förnya sin intresseanmälan på vår hemsida för att behålla poäng och köplats. Om köplatsen inte blir uppdaterad tar vi bort ansökan och kötiden försvinner.

Om du har ett aktivt bostadshyresavtal (hyresavtal som inte är uppsagt) hos RE Fastigheter får du tillgodoräkna dig kötid från ditt senaste inflyttningsdatum i din nuvarande bostad. För RE Fastigheters hyresgäster räknas senaste inflyttningsdag som kötid utan krav på uppdatering var tolfte månad. Dock måste även befintliga hyresgäster anmäla sitt intresse till dessa nyproducerade bostäder via det separata intresseregistret för nyproducerade lägenheter i Sturefors. Även bevaka publicering av lägenheter till uthyrning och boka sig för den / de lägenheter som man är intresserad av.

Köpoängen nollställs och köplatsen raderas när nytt hyresavtal tecknas. Det gäller samtliga som är tecknade på hyreskontraktet.

Köpoängen är personliga.

Läs gärna också vår generella Hyrespolicy.

Förtydligande om ekonomiska krav för att hyra bostad

Kunna betala hyran

Att kunna betala hela den avtalade hyran i rätt tid är mycket viktigt då man hyr en bostad. Den bostadssökande måste visa att han/hon kan betala hyran för bostad och i förekommande fall bilplats, tillval, lokal eller förråd i enlighet med lagar och avtal. Det är Konsumentverkets beräkningar av ”skäliga kostnader per månad” som är riktvärdet för bedömningen. Läs mer på Konsumentverkets hemsida. Betalningsförmågan ska kunna styrkas med uppgifter om lön från anställning (minst sex månader framåt) eller inkomst från pension, livränta, sjukbidrag, a-kassa eller annan arbetsmarknadspolitisk ersättning. Försörjningsstöd kan godkännas efter att godkännande erhållits från Sociala förvaltningen i Linköping. Egna bankmedel och andra kapitaltillgångar kan godkännas. Är man egen företagare gäller föregående års bokslut samt senast reviderade delårsbokslut. Som inkomst räknas för studerande även studiebidrag, studielån och bostadsbidrag.

Borgen

Borgen kan i undantagsfall användas när tveksamheter finns gällande betalningsförmåga. Skulder till RE Fastigheter ska alltid vara reglerade. RE Fastigheter gör sedvanliga kreditupplysningar på borgensmän.